Prace zbrojarskie i betoniarskie. Co powinieneś o nich wiedzieć.

BETONIARKA 

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 34 tony w przypadku:

– samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka,

– samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka, 

– betoniarki z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka, 

– betoniarki z pompą do betonu, 

– samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu.

Samobieżne maszyny do transportu zaprawy betonowej wyposaża się w:

–  widoczny napis zabraniający zbliżania się do podniesionego kosza wyładowczego;

– urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej, uruchamiane przed każdą czynnością podnoszenia i opuszczania kosza wyładowczego lub uruchamiania wysięgnika.

UPRAWNIENIA 

Do obsługi pompy do mieszanki betonowej oraz podajnika do betonu wymagane jest ukończenie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego( załącznik I Grupa III. Maszyny różne i inne urządzenia techniczne Klasa III – wszystkie)

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

PRACE ZBROJARSKIE 

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami oraz powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Pręty oraz inne wystające ostre elementy, takie jak bednarki należy zabezpieczyć w taki sposób aby ograniczyć możliwość nadziania się pracownika lub innej osoby przebywającej na budowie na wystające niezabezpieczone elementy.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Poniżej zaprezentowano nieprawidłowe zorganizowanie składowania w/w elementów. 

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. oraz stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża. Poniżej zaprezentowano stanowisko pracy nie spełniające w/w wymagań. Dodatkowo stanowisko pracy zostało wyposażone w pomost drewniany, lecz z wystającymi gwoździami. Uwagę zwracają także niepoprawnie zamontowane giętarki, zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych. W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. Poniża fotografia przedstawia stanowisko pracy, gdzie pomosty drewniane stanowią zagrożenie dla zbrojarzy z powodu nierównego podłoża oraz wystających elementów zwiększających ryzyko potknięcia. Należy zwrócić uwagę także na kozły, które nie stoją na równej powierzchni.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

MIESZANKA BETONOWA

Mieszanka betonowa,  mieszanka  cementowo piaskowa zaklasyfikowane jest według rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP), jako powodująca poważne uszkodzenie oczu i podrażnienie oczy, ze względu na cement portlandzki [CAS: 65997-15-1; WE: 266-043-4]. Dodatkowo w/w produkt podlega ograniczeniom w zakresie wprowadzania do obrotu, które zostały opisane w załączniku XVII rozporządzenia REACH, tj. cement i mieszaniny zawierające cement nie są stosowane ani wprowadzane do obrotu, jeżeli zawierają, w postaci uwodnionej, więcej niż 2 mg/kg (0,0002 %) rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na ogólną suchą masę cementu. Jeżeli stosowane są czynniki redukujące, wówczas przed wprowadzeniem do obrotu dostawcy dopilnowują, aby opakowania cementu lub mieszanin zawierających cement były opatrzone widocznym, czytelnym i nieusuwalnym napisem zawierającym informację o dacie pakowania, a także określającą warunki i okres składowania zapewniające utrzymanie aktywności czynnika redukującego i utrzymania zawartości rozpuszczalnego chromu VI poniżej wartości granicznej.

Więcej informacji na temat Chromium trioxide  [CAS: 1333-82-0; WE: 215-607-8] można uzyskać na stronie Biura do Spraw Substancji Chemicznych oraz na stronie ECHA. 

PRACE BETONIARSKIE 

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. Poniżej zaprezentowano nieprawidłowe wykonanie prac betoniarskich. Należy także pamiętać, że przy tak zorganizowanym transporcie zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku oraz haki powinny mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Bibliografia:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 583 z późn. zm.)
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.)
 9. Cement portlandzki [CAS: 65997-15-1; WE: 266-043-4] https://echa.europa.eu/pl/substance-information/-/substanceinfo/100.060.021 
 10. Chromium trioxide https://echa.europa.eu/pl/substance-information/-/substanceinfo/100.014.189 
 11. Zaproszenie do przedstawienia dowodów dla związków chromu (VI)  https://www.gov.pl/web/chemikalia/zaproszenie-do-przedstawienia-dowodow-dla-zwiazkow-chromu-vi