Ocena ryzyka zawodowego – ogólne wprowadzenie

Laboratoria wykonujące badania cytostatyków


Od co najmniej czterech lat, tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy istnieje możliwość monitorowania narażenia zawodowego na cytostatyki. W tym miejscu należy przypomnieć, że wcześniej takiej możliwości nie było, ponieważ ani w polskim prawodawstwie, ani w dyrektywach unijnych nie ustalono obowiązujących prawnie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na te substancje.


Read more

Jak skutecznie usprawnić pracę BHP-owca?


Głównym zadaniem BHP-owca jest doradztwo oraz pomoc we wdrażaniu rozwiązań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. To ogromna odpowiedzialność, która wiąże się ze skomplikowaną dokumentacją oraz koniecznością dopilnowania wielu terminów. Ich ilość potrafi przytłoczyć niewtajemniczone osoby. Kluczowe pytanie brzmi więc: czy można uprościć i usprawnić pracę BHP-owca?


Read more

Jak poprawnie napisać protokół powypadkowy?


Protokół powypadkowy to dokument, który zawsze sporządza behapowiec z udziałem przedstawiciela pracowników i ma na to 14 dni od zgłoszenia wypadku. Czy zadawałeś sobie pytanie co powinno znaleźć się w poszczególnych sekcjach i dlaczego? Czy do protokołu powypadkowego możemy załączyć dokumentację medyczną w formie skanu? Na te pytania i wiele innych odpowiedź znajdziesz poniżej.


Read more

Kiedy wiedza spotyka praktykę, czyli nawiązanie współpracy BHPin z Portalem BHP


W ostatnim czasie informowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Portalem BHP. Portal BHP od 2009 r. wspiera pracowników służby bhp w ich rozwoju zawodowym i codziennej pracy. Na co dzień korzystamy z wiedzy i doświadczenia ponad 30 wybitnych ekspertów i praktyków z różnych dziedzin, którzy odpowiedzą na każdą wątpliwość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy […]


Read more

Jak najlepiej dostosować metodę do stanowiska, zakładu, umiejętności pracownika, aby skutecznie wykonać ocenę ryzyka zawodowego?


Czy miejsce pracy może zaszkodzić zdrowiu lub wyrządzić krzywdę pracownikowi? Do rozpoznania zagrożeń służy ocena ryzyka zawodowego. Sprawdź, jak dostosować jej metodę do stanowiska, zakładu i umiejętności zatrudnionego. Co to jest ocena ryzyka zawodowego? Ocena ryzyka zawodowego BHP polega na identyfikacji, ocenie i kontrolowaniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Celem procedury jest zapewnienie […]


Read more

Cz.II. Czynniki rakotwórcze – obowiązki pracodawcy


Przejdźmy teraz do omówienia obowiązków jakie spoczywają na pracodawcy zatrudniającym pracowników w narażeniu na czynniki rakotwórcze. W art. 207 Kodeksu pracy określono 11 podstawowe obowiązki pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 1) organizować […]


Read more

Cz. I. Czynniki rakotwórcze – obowiązki pracodawcy


W ostatnich dwóch artykułach podjąłem temat dotyczący cytostatyków, jako kancerogenów zawodowych. W tym i kolejnych artykułach postaram się wyjaśnić, jakie czynniki środowiska pracy uznajemy za rakotwórcze, a także scharakteryzuję obowiązki, które spoczywają na pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników w ekspozycji na czynniki rakotwórcze. 


Read more

Leki cytostatyczne, jako kancerogeny zawodowe


Leki cytostatyczne, to substancje lub mieszaniny stosowane w chemioterapii nowotworów 1 . Z jednej strony mają one korzystny wpływ na zdrowie pacjentów, z drugiej jednak stanowią istotne zagrożenie dla personelu medycznego. Zasadniczo możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy pracowników narażonych na działanie cytostatyków. Pierwsza, to oczywiście osoby zatrudnione w jednostkach ochrony zdrowia zajmujący się przygotowywaniem i […]


Read more

Ocena ryzyka zawodowego – ogólne wprowadzenie


Według art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510), pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki profilaktyczne oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Aby prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego trzeba znać jego definicje, która mówi, że ryzyko zawodowe rozumie się jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.


Read more

Obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników wykonujących prace poza terenem zakładu pracy


W ocenie niektórych pracodawców, obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczenia szatni oraz toalet dotyczy wyłącznie tych przypadków, kiedy pracownicy wykonują swoje obowiązki na terenie zakładu pracy. Wielu pracodawców kwestionuje również wymóg zapewnienia w odpowiedniej odległości od miejsca pracy na otwartej przestrzeni pomieszczeń umożliwiających schronienie się przed opadami atmosferycznymi oraz ogrzanie się i zmianę odzieży; z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, pracownicy najczęściej przerywają pracę i transportowani są do stałego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W tym artykule spróbuję wyjaśnić z jakich przepisów wynika obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników wykonujących prace poza terenem zakładu pracy. 


Read more