Polecane

Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP?


20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka zmian jakie wprowadzono.


Read more

Prace zbrojarskie i betoniarskie. Co powinieneś o nich wiedzieć.


BETONIARKA  Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 34 tony w przypadku: – samochodu ciężarowego o podrodzaju wywrotka, – samochodu ciężarowego o podrodzaju pojemnik z przeznaczeniem betoniarka,  – betoniarki z pompą do betonu, z zabudową wymienną o podrodzaju wywrotka,  – betoniarki z pompą do betonu,  – samochodu specjalnego z przeznaczeniem pompa do betonu. Samobieżne maszyny […]


Read more

ZABEZPIECZENIE I USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Azbest jest występującym w przyrodzie minerałem składającym się z włókien, które można rozdzielić na cienkie i trwałe wiązki. Istnieje kilka rodzajów azbestu.


Read more

Czy pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?


Pracodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Czy wykaz zawarty w rozporządzeniu pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć? Po odpowiedź zapraszam Cię do dalszej części artykułu.


Read more

Wypalenie zawodowe uznane jako choroba


Od 1 stycznia 2022 r. pracownik cierpiący na wypalenie zawodowe będzie mógł uzyskać zwolnienie lekarskie od lekarza.Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 r. przez pracownię ARC Rynek i Opinia na zlecenie gumtree.pl przy współpracy Randstad Polska, 31% ankietowanych wśród pracowników umysłowych wskazało uczucie wypalenia zawodowego.


Read more

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE ZWIĄZANE Z ROZPADEM PROMIENIOTWÓRCZYM RADONU I JEGO ŚREDNIOROCZNYM STĘŻENIEM


DEFINICJE Promieniowanie jonizujące – promieniowanie składające się z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości do 100 nm (nanometrów); Średnioroczne stężenie radonu – wartość stężenia radonu oszacowaną na podstawie pomiarów tego stężenia w okresie nie krótszym niż jeden miesiąc, odpowiadającą średniemu stężeniu radonu w powietrzu w […]


Read more

NARAŻENIE ZAWODOWE U PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH POGRZEBOWYCH


Główny Inspektor Sanitarny na stronie BIP 29.09.2020 r. opublikował wytyczne do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2021 roku. W zakresie sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w dziedzinie higieny pracy polecono: „Koordynowanie i prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy i oceny narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach pogrzebowych (realizacja zamierzenia w latach 2021-2022).” W związku powyższym w okresie 2021-2022 odbędą się kontrole przeprowadzane przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w zakresie spełnienia obowiązków określonych w kodeksie pracy oraz rozporządzeniach, wydanych na podstawie art. 23715 w/w ustawy.


Read more

Czy kluczyki możemy pozostawić w stacyjce sterowniczej maszyny?


Zapewne wielokrotnie spotkaliście się z sytuacją, gdy pracownicy notorycznie pozostawiali kluczyki w stacyjce sterowniczej maszyny, twierdząc że „przecież nic się nie stanie” lub „za chwilę wracam”. Czy w takim razie możemy pracownikom na to pozwolić?


Read more

BHP NA BUDOWIE – INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE


DEFINICJE Energia – energia przetworzoną w dowolnej postaci Procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii Urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych Instalacje – urządzenia z układami połączeń między nimi PLAN BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej „planem bioz”, zawiera szczegółowy zakres […]


Read more

CZ. II ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


DEFINICJE „Środki ochrony indywidualnej” – rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: – zwykłej […]


Read more