Zmiany w prawie na przestrzeni roku 2019- 2020 z komentarzem.

Poniżej przedstawiamy zmiany w prawie pod względem BHP na przestrzeni lat 2019 oraz 2020. Na końcu artykułu znajdziesz plik, który możesz pobrać.

Zmiany w prawie na przestrzeni roku 2019

Zmiany w zakresie uzyskiwania świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej.

Ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o dozorze technicznym.

Zmiana w zakresie prawa pracy. Ustawa mówiąca o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Wysokość opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa.

Kolejne przepisy dotyczące pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadków przy pracy.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Projekt zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

1 stycznia 2019 r.

Zmiany w zakresie uzyskiwania świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie zmieniające, reguluje tryb postępowania odwołania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przypadku braku wymaganej liczby osób dopuszczonych do egzaminu. Akt określa również nowy wzór świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej.

Zmiana zaświadczenia ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego dla Służby Więziennej.

1 stycznia 2019 r.

Ustaw z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o dozorze technicznym.

Nowelizacja ustawy wprowadza definicje „modernizacji”, „naprawy” oraz „konserwacji”. Ponadto jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Ustawa zmieniająca przewiduje w tym zakresie podjęcie działań, które wpłyną na bezpieczeństwo nie tylko podmiotów eksploatujących, konserwujących czy naprawiających urządzenie techniczne, ale również osób postronnych. Opisane zmiany mają również przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, do których dochodzi podczas obsługi urządzeń technicznych. Realizację powyższych założeń, ustawa przewiduje m.in:

9 stycznia 2019 r.

Zmiana w zakresie prawa pracy. Ustawa mówiąca o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Na podstawie ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym , a zwłaszcza dotyczących zwolnienia z obowiązku szkoleń okresowych pracowników administracyjno- biurowych w zakładach pracy zakwalifikowanych do nie wyższej niż trzecia kategoria w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Z zestawienia grup działalności i przypisanych im kategorii ryzyka wynika, że zmianą zostały objęte zakłady produkcyjne i handlowe oraz sektor administracji publicznej i edukacji. Nie mniej jednak, należy pamiętać, że pracownicy administracyjno- biurowi zaliczający nie do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia, mogą być nadal szkoleni. Zmiana prowadzona w powyższą ustawę umożliwia również pracodawcom zatrudniającym do 50 pracowników samodzielne wykonywanie zadań służby BHP przy zachowaniu wymogów ukończenia przez pracodawców szkleń niezbędnych do wykonywania tych zadań.

29 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zmiany zobowiązują właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników, wskutek czego ograniczenia jest ich ewakuacja do dokonywania praktycznych sprawdzeń organizacji ewakuacji. Sprawdzenie takie powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem działalności, a potem najrzadziej raz na 2 lata.

5 kwietnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów.

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów w zakresie § 2 pkt 2, zgodnie z którym załącznik nr 2 do rozporządzenia określać będzie rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych policjantów służby kontrterrorystycznej oraz komórek minersko-pirotechnicznych.

26 kwietnia 2019 r.

Wysokość opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami.

Rozporządzenie określa wysokość stawki godzinowej za czas pracy pracownika administracji miar oraz opłaty za:

15 maj 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa.

Rozporządzenie określa sposób i tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa, w tym tryb postępowania komisji powypadkowej, tryb zgłaszania i rozpatrywania uwag i zastrzeżeń do ustaleń komisji powypadkowej oraz zatwierdzania tych ustaleń, a także wzory rejestru wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby, protokołu powypadkowego oraz innych dokumentów sporządzanych w toku postępowania wyjaśniającego.

16 maj 2019 r. 

Kolejne przepisy dotyczące pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Weszło w życie kolejne zapisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Przepisy regulują, iż pracodawca zapewnia wyposażenie kabiny żurawia w: sygnalizator dźwiękowy, diagram udźwigu, urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie, urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru mierzonej na wysokości wysięgnika, środki gaśnicze i środki przeznaczone do udzielenia pierwszej pomocy. Ponadto rozporządzenie reguluje organizację pracy żurawia przy ograniczonej widoczności, którą należy zapewnić poprzez: oświetlenie rozmieszczone w sposób niepowodujący oślepienia osób obsługujących żurawie, oświetlenie o odpowiednim natężeniu zapewniającą odpowiednią widoczność operatorowi żurawia w każdym punkcie poboru ładunku, światła obrysowe określające położenie skrajnych elementów żurawia.

20 maja 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalania uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa.

Rozporządzenie określa wykaz chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celno-Skarbowej i Służbie Ochrony Państwa, z tytułu których funkcjonariuszowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie, sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Ochrony Państwa oraz wykaz norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu tych funkcjonariuszy. Zgodnie z § 4 rozporządzenia ustalenie stopnia uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza następuje według stanu jego zdrowia z dnia ustalenia stopnia uszczerbku, po zakończeniu leczenia. W przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu jest niewątpliwy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ustalenie stopnia uszczerbku jest możliwe przed zakończeniem leczenia funkcjonariusza.

1 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Akt prawny określa:

Jednocześnie uchylone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 

2001 r. w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

6 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

20 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/425/UE z 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej. Rozporządzenie to ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Z tego powodu uchylone zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 205 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, które wdrożyło powyższą dyrektywę.

7 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej.

Akt prawny określa wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia. Ponadto rozporządzenie również określa wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia.

25 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozporządzenie określa nowy wzór protokołu powypadkowego. Poprzednia wersja protokołu mogła być stosowana do czasu wyczerpani nich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

28 czerwca 2019 r. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie pojęcia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, odbywania instruktażu ogólnego oraz szkolenia okresowego, a także przeprowadzania szkolenia okresowego. Rozporządzenie zmienia również załącznik nr 2 do rozporządzenia – wzór Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp oraz załącznik nr 3 do rozporządzenia – wzór Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp.

29 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadków przy pracy.

Rozporządzenie określa wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

9 lipca 2019 r.

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Główna zmiana umożliwia pracodawcom korzystania z usług firm cateringowych lub pozwala na wydawanie pracownikom bonów, talonów i kuponów. Należy zauważyć, iż powyższe rozporządzenie nie było nowelizowane od dnia jego wejścia w życie. 

„Pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie”.

22 lipca 2019 r.

Projekt zmiana rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zmiana rozporządzenia obejmuje nowe brzmienie nazwy Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz określa wzór książki operatora. Nowa książka operatora to forma karty plastikowej. Zmiana ta wynika z pojawiających się przypadków sfałszowanych wpisów do książki operatora. Projekt na dzień 16.03.2020 r. jest opiniowany. Rozporządzenie wejdzie w Zycie w ciagu 6 miesięcy od dnia obwieszczenia.

25 lipca 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.

Zgodnie z rozporządzeniem organizator szkolenia zapewnia policjantom uczestniczącym w nim odpowiednie do rodzaju szkolenia i mogących wystąpić w jego trakcie potencjalnych zagrożeń: środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej, sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy oraz zabezpieczenie organizacyjno-techniczne terenu przed wstępem osób nieuprawnionych. Natomiast w przypadku szkolenia związanego z dużym ryzykiem wypadkowym, w szczególności w sytuacjach grożących upadkiem z wysokości, organizator zapewnia uczestnikom asekurację, o rodzaju której decyduje w porozumieniu z prowadzącym szkolenie, a także obecność co najmniej ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, wyposażonego w sprzęt do udzielenia pomocy medycznej odpowiedni do występujących zagrożeń.

28 sierpnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Powyższe rozporządzenie będzie obowiązywać od września 2020 r. Pierwszą zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest oczywiście ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce. Doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych i prac eksploatacyjnych oraz dodano nowe m.in.: prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych, poleceniodawcy, koordynujący, dopuszczający, kierujący zespołem. Doprecyzowanie i określenie nowych definicji ma służyć dokładnemu sprecyzowaniu poszczególnych znaczeń, ale również rozgraniczenie pewnych pojęć. Bowiem często spotkać się można z problemem kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne. Kolejna zmiana narzuca obowiązek na pracodawcę, aby do każdego urządzenia energetycznego posiadał instrukcję eksploatacji, zawierającą niezbędne informacje do obsługi. Rozporządzenie jasno wskazuje, co należy zawrzeć w danej instrukcji. Nowe rozporządzenie określa przypadki pozwalające dopuścić do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi. Ostatnią zmianą wprowadzoną w nowe rozporządzenie są wymagania w zakresie zasad gospodarki oraz użytkowania sprzętu do uziemienia lub zwierania oraz sprzętu elektroizolacyjnego. Uziemienie należy zlokalizować tak, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami, a co najmniej jedno uziemienie było widoczne w obszarze miejsca pracy.

15 października 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu rozwiązanie niejasności dotyczące wymagań, jakie powinni spełniać operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zgodnie z §4 ust 1 i 2 do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

  1. posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych lub
  2. otrzymała wpis do książki operatora maszyn roboczych uzyskany na podstawie przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, lub
  3. otrzymała uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych na podstawie przepisów w sprawie szkolenia i kwalifikacji maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych.

Do obsługi wózków jezdniowych, innych niż wymienione w ust. 1, dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i:

  1. posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub do dnia 1 stycznia 2011 r. Przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub
  2. posiada dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowym lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
  3. spełnia warunki, o których mowa w ust. 1”.

Jednocześnie ze względu na dużą liczbę osób obsługujących wózki jezdniowe z mechaniczny napędem podnoszenia, wydłużono termin ważności imiennych zezwoleń, tj.:

a) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.;

3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

1 listopada 2019 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główna zmiana rozporządzenia, mówi o rezygnacji z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy wymaganej we wzorze karty szkolenia wstępnego. Nowelizacja rozporządzenia również wprowadza zmianę przepisu §1a pkt 2 odnosząca się do określenia jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie BHP. Zmiany dotyczą poniższego nazewnictwa:

Należy pamiętać, iż ostatnia zmiana nazewnictwa, określa, iż osoba fizyczna prowadząca działalność, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, nie może prowadzić działalności szkoleniowe w dziedzinie BHP jako jednostka organizacyjna. Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowaną, dopóki nie zarejestruje działalności szkoleniowej w CEIDG, nie będzie stanowić działalności organizacyjnej.

„Art. 5. ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w usta- wie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont”.

5 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Zmiany wprowadzone w rozporządzenie mają za zadanie ułatwienie zakładania i prowadzenia nowych rejestrów. Ponadto w rozporządzeniu uwzględniono w załączniku nr 1 do rozporządzenia rubryki „pieczątki zakładu pracy” oraz „nr statystyczny- REGON” zastępuje się rubryką „pieczątka, nadruki lub naklejka zakładu pracy zawierające nazwę, adres, NIP i REGON.” Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy prowadzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia pracodawca może prowadzić według dotychczasowego wzoru.

Zmiany w prawie na przestrzeni roku 2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w  sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Rozporządzenie MInistra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Została podpisana ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Ustawa o zmianie ustawy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Rozporządzenie określające ograniczenia, nakazy i zakazy w zawiązku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Tarcza antykryzysowa 4.0. zmieniająca zasady wykonywania pracy zdalnej.

1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Powyższe rozporządzenie zostało poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposób sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Nowe rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pół elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności przez wskazanie:

17 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wydanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wynikało z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):

29 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia.

Nowe rozporządzenie reguluje prawa i obowiązki stron stosunku pracy na statkach rybackich o polskiej przynależności, pośrednictwo pracy dla osób poszukujących pracy na statkach rybackich, wymagania dotyczące dokumentów związanych z pracą na statkach rybackich, warunki pracy i życia rybaków na statkach rybackich o polskiej przynależności oraz ochronę zdrowia i ochronę socjalną rybaków.

29 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków.

Rozporządzeni określa tryb przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku rybaków przez dyrektora urzędu morskiego. Rozporządzenie reguluje m.in.: czynności przeprowadzającego kontrolę przed podjęciem czynności kontrolnych, formę ustaleń z kontroli, elementy protokołu, kwestie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, postępowanie w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kapitana statku rybackiego oraz język, w jakim sporządzany jest protokół.

30 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia do postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r., w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2019 r., przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

22 lutego 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczą przede wszystkim załącznika nr 1 do rozporządzenia, określający wykaz czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, takich jak produkcja auraminy, procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych. Ponadto określa również procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków; produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów, prace związane z narażeniem na pyły drewna oraz z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

29 lutego 2020 r.

Rozporządzenie MInistra Zdrowia z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Zgodnie z nowelizacją, w załączniku do rozporządzenia określającym wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakres tych badań zmienia się nazwę jednostki – Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie, na Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a także usuwa się z wykazu tych jednostek Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

3 marca 2020 r.

Została podpisana ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym.

Zmiana prawa budowlanego wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Celem zmian jest uproszczenie i przyśpieszenie procesu budowlanego. Zmianie ulegnie nazewnictwo projektu budowlanego oraz pozwolenie na budowę po 5 latach nie będzie do podważenia. Zmianie ulegnie również wymóg pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów. Uproszczona zostanie także procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych. 

4 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Wymagania ochrony przeciwpożarowej określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być spełnione przez zastosowanie rozwiązań zamiennych w trybie i na zasadach, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

31 marca 2020 r.

Ustawa o zmianie ustawy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

1 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, wynoszą:

1) 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);

2) 984 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);

3) 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);

4) 17 214 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);

5) 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);

6) 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);

7) 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);

8) 88 527 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);

9) 17 214 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługujące- go małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);

10) 44 264 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 17 214 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).

18 kwietnia 2020 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Nowelizacja wprowadza do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVlD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 12e, zgodnie z którym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1)  pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;

2)  pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3)  pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4)  ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

19 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie określające ograniczenia, nakazy i zakazy w zawiązku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie uchyliło obowiązujące dotychczas rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658, 673 i 674).

Rozporządzenie ustala obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oraz określa:

1)  ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie;

2)  ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów;

3)  ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych;

4)  zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności;

5)  nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi;

6)  czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

7)  nakaz określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych.

W zakresie spraw pracowniczych mających wpływ na środowisko pracy wprowadzono m.in. w § 18 ust. 1 obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in.:

1)  w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

2)  w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach).

13 maja 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Powyższe obwieszczenie zmienia rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jedzeniowych z napędem silnikowym. Zmiana dotyczy zapisu, iż dopuszcza się do obsługi wózków jezdniowych innych niż wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia osoby, które zostały dopuszczone do obsługi tych wózków a podstawie dotychczasowych przepisów. 

28 maja 2020 r.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W obwieszczenie Ministra Edukacji wprowadza się zmiany z uwzględnieniem:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1130);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1408);

3) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 968);

4) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 2140).

24 czerwca 2020 r.

Tarcza antykryzysowa 4.0. zmieniająca zasady wykonywania pracy zdalnej.

Zmiany w tarczy antykryzysowej 4.0. dotyczą wykonywania pracy zdalnej osób, które posiadają umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe. Oznacza to, że zanim pracodawca wyda polecenie świadczenia pracy zdalnej, zobowiązany jest sprawdzić umiejętności oraz warunki, w których będzie wykonywana praca. Zakład pracy powinien zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Ustawodawca dopuszcza wykorzystanie środków własnych pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnic, poufności i ochronę danych osobowych. Ponadto, pracodawca może wydać polecenie ewidencji czynności wykonywanych zdalnie, daty wykonania i czasu ich trwania w formie przez niego określonej oraz odwołać pracownika z wykonywania pracy zdalnej pod warunkiem, że zapewni mu bezpieczny powrót do pracy w biurze.

Źródło:

www.gov.pl

www.ciop.pl