Jakie zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP?

20 listopada 2021 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej prezentujemy kilka zmian jakie wprowadzono.

Wprowadzone zmiany

§38 ust. 3 zmiana polega na dodaniu czynników chemicznych stwarzających zagrożenie określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z wystąpieniem w miejscu pracy czynników chemicznych. Oznacza to, że recyrkulacja powietrza nie powinna być stosowana w pomieszczeniach, w który występują wyżej wymienione czynniki chemiczne. 

§39a ust.1 dotyczy obowiązku oceniania ryzyka zawodowego przez pracodawcę, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów zawierających czynniki biologiczne, rakotwórcze lub mutagenne oraz przy zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.

§41 ust. 2 zastąpiono „niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych” na „substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie”. W instrukcjach należy uwzględnić informację zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i mieszanin. 

§43 ust. 1 zastąpiono „trujących i szkodliwych gazów lub par” na „gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie”. Jeżeli w pomieszczeniu pracy, w którym jest zatrudniona jedna osoba, mogą w sytuacji awaryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, pracodawca wprowadza obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonej porze. Zagrożenia to: pożarowe, wybuchowe, porażenia prą- dem elektrycznym, wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.

§44 ust.1 w punktach pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w który są w wykonywane prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie ze względu na ostre działanie toksyczne, nie wymaga się wyposażać tych punktów w umywalki z ciepła i zimna wodą.

§63 ust.2 określa, co należy zrobić, gdy nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszania ciężarów, dotyczy tylko kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią.

§91 dotyczy wyjaśnienia pojęcia: Materiałami niebezpiecznymi w rozumieniu rozporządzenia są w szczególności substancje stwarzające za- grożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie oraz materiały zawierające szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane do 3. lub 4. grupy zagrożenia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2221 § 3 ustawy – Kodeks pracy.

Załącznik nr 3 §43 ust.1 dodaje się obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Oznacza to, że nie tylko odzież, ale i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej narażone na zanieczyszczenia substancjami stwarzającymi zagrożenie lub mieszaninami stwarzającymi zagrożenie, należy stosować urządzenia służące do neutralizacji tych substancji lub mieszanin. 

Określono szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej.

Zmieniono nazwę tabeli nr 2 z zapisu „Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej” na „Przykładowe rodzaje prac oraz gałęzie i sektory gospodarki, w których może być wymagane stosowanie środków ochrony indywidualnej. Tabelę rozbudowano o dane zagrożenie, zagrożenie części ciała i rodzaj ŚOI, przykłady działalności oraz gałęzie i sektory gospodarki.