5 zmian w rozp. w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych

Dnia 28 sierpnia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, które obowiązywać będzie od września 2020 r.  W artykule tym dowiesz się, jakie zmiany zostały wprowadzone i na co warto w szczególności zwrócić uwagę.

5 zmian wprowadzonych w nowe rozporządzenie

Pierwszą zmianą wprowadzoną w rozporządzeniu jest oczywiście ujednolicenie definicji pojęć używanych w energetyce. Doprecyzowano definicję urządzeń energetycznych i prac eksploatacyjnych oraz dodano nowe m.in.: prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych, poleceniodawcy, koordynujący, dopuszczający, kierujący zespołem. Doprecyzowanie i określenie nowych definicji ma służyć dokładnemu sprecyzowaniu poszczególnych znaczeń, ale również rozgraniczeniu pewnych pojęć. Często bowiem, można było spotkać się z problemem kwalifikacji osób wykonujących prace eksploatacyjne. 

Kolejna zmiana, narzuca obowiązek na pracodawcę, aby posiadał on do każdego urządzenia energetycznego instrukcję eksploatacji, zawierającą niezbędne informacje do obsługi. Na końcu artykułu, czeka na Ciebie mały upominek „Poradnik, jak przygotować wartościową instrukcję eksploatacji wraz z informacjami jakie należy w niej zamieścić”.

Nowe rozporządzenie wskazuje na przypadki pozwalające dopuszczenie do wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi. W latach 2014- 2015 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole, które stwierdzały powtarzalne problemy w obszarze organizacji pracy. Dlatego w nowym rozporządzeniu zostały określone nowe przypadki, kiedy i na jakich warunkach będzie możliwe dopuszczenie do wykonywania prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych niebędących pracami eksploatacyjnymi. Konieczność zmiany przepisu wynikała z faktu, iż w poprzednim stanie prawnym, zespół pracowników wykonujący prace przy urządzeniach energetycznych musiał mieć odpowiednie kwalifikacje i zostać upoważniony przez pracodawcę. Nowe rozporządzenie wskazuje, w jakich przypadkach pracodawca może dopuścić do prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych osoby niebędące osobami uprawnionymi:

Ostatnią zmianą wprowadzoną w nowe rozporządzenie są wymagania w zakresie zasad gospodarki oraz użytkowania sprzętu do uziemienia lub zwierania sprzętu elektroizolacyjnego. Uziemienie należy zlokalizować tak, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami, a co najmniej jedno uziemienie było widoczne w obszarze miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, iż prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane przy wyłączonym napięciu. Jeżeli uziemienie urządzeń opisany w rozporządzeniu nie jest możliwy, należy zastosować inne podatkowe środki techniczne lub organizacyjne zapewniające prowadzenie bezpiecznych prac.