Pracodawca będzie mógł dokonać kontroli trzeźwości- szczegóły projektu są już znane

Kontrola stanu trzeźwości pracownika- kiedyś możliwa w sytuacjach z uwagi, na których charakter pracy lub zakładu pracy istnieje ryzyko zagrożenia dla życia i zdrowia1. Dziś trwają pracę nad rozwiązaniem problemu, bowiem pracodawca jest zobowiązany, aby dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób przebywających w zakładzie pracy. W razie wypadku to on ponosi odpowiedzialność za powstałe zdarzenie.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad nowym projektem, który umożliwi pracodawcom przeprowadzenie wśród pracowników prewencyjnej kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie. 

Iwona Michałek, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii podkreśla:

Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje, bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które – w odniesieniu do niektórych grup pracowników – mogąstanowić szczególnie istotne zagrożenie dla dóbr pracownika, pracodawcy, jak i innych osób.

Pracodawca będzie miał możliwość- pod pewnymi warunkami- wprowadzenia prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków oraz określić zasady przeprowadzenia takich kontroli. 

We wstępnym projekcie przewiduje się dwa tryby niedopuszczenia pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w czasie pracy:

  1. Gdy pracodawca ma uzasadnione podejrzenie- w odniesieniu do pracownika nieobjętego kontrolą
  2. Lub gdy w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli- kontrola wykaże stan pracownika po użyciu alkoholu lub innego środka działającego podobnie do alkoholu.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich stworzenie regulacji prawnej rozstrzygający problem wyrywkowej kontroli trzeźwości jest potrzebny, lecz wymaga wielu analiz i zbadania sytuacji prawnej, a także zapewnienia prywatności pracownikom. Stan trzeźwości odgrywa dużą rolę w bezpieczeństwie innych osób, dlatego pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników. Jak podkreśla, szczególnie ważne jest to w przypadku kierowców autobusów, lekarzy czy obsługi ruchu lotniczego.