Co oznacza odległość bezpieczna w pobliżu wózka widłowego?

Podczas prac z wózkiem widłowym jesteśmy zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości. Jednak, co tak dokładanie ona oznacza? Czy odległość bezpieczna jest konkretnie ujęta w przepisach, a może należy podstawić pod wzór i samemu ją obliczyć?

Polska Norma ISO 13857 Bezpieczeństwo maszyn, definiuje „odległość bezpieczną” jako odległość uniemożliwiającą sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych. Regulacje prawne nie określają wymiarów bezpiecznej odległości przebywania osób trzecich w pobliżu pracy wózka, dlatego kierujący pracami jest odpowiedzialny za zabezpieczenie strefy, gdzie aktualnie trwają pracę z użyciem wózka widłowego. Wielkość strefy zależeć będzie od wielu czynników.:

  1. wielkości, kształtu, rodzaju (np. materiały niebezpieczne) ładunku,
  2. wykonywanych prac, np. przewóz ładunku z jednego miejsca na inne, układanie, zdejmowanie ładunku z regału, praca na rampie, załadunek, rozładunek pojazdów,
  3. wykonywanych czynności manewrowych,
  4. widoczności w miejscu prac,
  5. warunków pogodowych,
  6. rodzaju i jakości podłoża,
  7. możliwości wystąpienia szczególnego zagrożenia.

Rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje, iż przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m i co najmniej 1 m, jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy. Natomiast rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych wskazuje, że szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, natomiast dla ruchu dwukierunkowego co najmniej 1,2 m.

Pomocne w zrozumieniu tematu mogą być zapisy wycofanej już Polskiej Normie PN-M-78010:1968 Transport wewnętrzny- Drogi i otwory drzwiowe- Wytyczne projektowania. Pomimo, iż norma została wycofana nie oznacza to, że nie można z jej zapisów korzystać. Poniżej przedstawiamy tabelę:

Podsumowując, ustalenie jednakowej dla wszystkich typów prac oraz przedsiębiorstw odległości bezpiecznej jest niemożliwe. Podczas prac z wózkiem widłowym należy brać pod uwagę bezpieczeństwo osób postronnych, które w trakcie prac mogą przebywać w okolicy. Dlatego tak ważne jest, aby osoba kierująca pracami wyznaczyła strefę bezpieczną, oznakowując ją znakami bezpieczeństwa, a w miarę potrzeby strefę tę wygrodzić w sposób stały lub zastosować wygrodzenie przenośne.