Wypadek pracodawcy, co dalej?

Gdy pracownik ulega wypadkowi, rzecz jasna informację tę, jest zobowiązany jak najszybciej przekazać przełożonemu, jeżeli stan zdrowia pozwala mu na to. Jednak, co w sytuacji, gdy wypadkowi ulega sam pracodawca? Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie karty wypadku? Zespół powypadkowy, a może on sam?

Jeśli pracodawca prowadzi pozarolniczą działalność lub współpracuje z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, albo jest zatrudniony na podstawie umowy uaktywniającej, to postępowanie powypadkowe przeprowadzi, właściwy ze względu na siedzibę prowadzenia działalności (lub miejsce sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3), Zakład Ubezpieczeń Społecznych- wyjaśnia art. 5 pkt. 8 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

No dobrze, ale co oznacza umowa uaktywniająca? To nic innego, jak umowa o świadczenie usług. Założeniem i przedmioty umowy jest zlecenie osobie fizycznej sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, które wyraźnie należy zaznaczyć w umowie. Nianią może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie ma żadnych przeszkód prawnych dotyczących pokrewieństwa pomiędzy nianią a rodzicami, więc umowa uaktywniająca może zostać zawarta nawet z pełnoletnim członkiem rodziny.

Aby ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, w tym celu pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia wypadku. Zawiadomienie o wypadku należy zgłosić drogę elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub w formie tradycyjnej, przesłać pocztą. Po ustaleniu wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku – nie później niż w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wypadku – podmiot prowadzący postępowanie powypadkowe, zobowiązany jest do sporządzenia karty wypadku. Osoba poszkodowana, w te sytuacji pracodawca, gdy nie zgadza się z treścią karty wypadku, może wnieść zastrzeżenia i uwagi do ustaleń zawartych w karcie wypadku. 

Zdarzają się sytuacje, kiedy to jednak przedsiębiorca nie jest świadomy, że przysługują mu takie same świadczenia jak pracownikowi, w sytuacji, gdy to on ulegnie wypadkowi przy pracy. Pracodawcy płacący terminowo składki na ubezpieczenie wypadkowe mogą ubiegać się z tytułu wypadku przy pracy o różne świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (nawet, gdy pracodawca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Ubezpieczenie wypadkowe daje pewność przedsiębiorcy, w przypadku, gdy ulegnie wypadkowi przy pracy, otrzyma odszkodowanie z ZUS-u. Lecz na uwadze mieć należy również sytuacje, kiedy pracodawca to, nie opłacał terminowo składek. Jeżeli kwota zadłużenia wynosi powyżej 6,60 PLN, przedsiębiorca nie będzie uprawniony do otrzymania świadczeń przewidzianych w ustawie wypadkowej. Aby otrzymać odszkodowanie z ZUS, najpierw będzie zobowiązany do uregulowania należności, a gdy w ciągu 6 miesięcy od dnia wypadku nie uiści zadłużenia, prawo do odszkodowania ulegnie przedawnieniu. 

Ważne! Prawo do świadczeń ujętych w ustawie wypadkowej, pracodawca nabywa niezależnie od czasu prowadzenia przedsiębiorstwa, ani od wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Nie ma znaczenia, czy pracodawca opłaca preferencyjne składki ZUS, czy sam ustala indywidualną podstawę. Przedsiębiorca ubiegających się o jednorazowe odszkodowanie musi złożyć w ZUS: