SARS-COV-2

Środki do dezynfekcji w czasie epidemii SARS-CoV-2, 
a obowiązki pracodawcy


Od I kwartału 2020 w kraju, jak i na świecie walczymy z epidemią związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Rada Ministrów na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz informacji od pozostałych ministrów określiła w drodze rozporządzenia m.in. rodzaj stosowanych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie epidemii. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w […]


Read more

SARS-COV-2 W KONTEKŚCIE ZMIAN DYREKTYWY 2000/54/WE DOT. CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH W MIEJSCU PRACY


Pandemia COVID-19 przez ostatnie kilka miesięcy stała się jednym z największych wyzwań przed którymi musiało stanąć społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa. Przezwyciężenie tego wyzwania będzie możliwe tylko przy wzajemnej współpracy na wielu obszarach, w tym szczególnie w obszarze środowiska pracy, gdzie pracownicy mogą być narażeni na wirusa należącego do określonej kategorii czynników biologicznych.


Read more