Czy za czas szkolenia BHP pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy?

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz organizować szkolenia okresowe w tym zakresie. Czy w sytuacji, gdy szkolenie BHP odbywa się poza godzinami pracy, pracodawca powinien udzielić czasu wolnego pracownikowi? Czy szkolenia BHP muszą odbywać się w godzinach pracy? Na te i inne pytania, odpowiadamy w poniższym artykule. 

Szkolenia BHP, zarówno wstępne, jak i okresowe powinny odbywać się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Jeżeli pracodawca organizuje szkolenie BHP w godzinach pracy, to czas trwania szkolenia BHP wlicza się w czas pracy pracownika. Wystarczy, że w karcie ewidencji czasu pracy, czas szkolenia zostanie uwzględniony jako czas pracy pracownika. 

Natomiast co w sytuacji, gdy pracodawca zorganizował szkolenie BHP w czasie wolnym od pracy? 

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jak podaje art. 151 Kodeksu Pracy, w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Wniosek pracownika o przyznanie czasu wolnego za pracę w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe może być przedstawione w dowolnej formie, lecz pracodawca sam decyduje, czy pracownikowi wypłaci dodatkowe wynagrodzenie, czy też udzieli mu dodatkowego czasu wolnego od pracy. Odebranie godzin nadliczbowy nie może przypadać, później niż do końca okresu rozliczeniowego, w którym świadczona była praca ponadwymiarowa. 

Czy pracodawca za udzielenie czasu wolnego w zamian godzin nadliczbowych może obniżyć miesięczne wynagrodzenie? 

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Oznacza to, że odebranie godzin nadliczbowych jako dnia wolnego, nie może w żaden sposób spowodować obniżenia naszego wynagrodzenia. 

Czy mogę ponieść konsekwencję za odmówienie w uczestniczeniu szkolenia BHP poza godzinami pracy?

Szkolenia BHP organizowane poza godzinami pracy w świetle prawa, nie są obowiązkowe dla pracownika. Pracownik uczestniczący w takim szkoleniu, organizowanym przez pracodawcę nie może ponieść żadnych konsekwencji. Należy jednak zwrócić uwagę na przepis, wskazując, iż praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. Natomiast, gdy pracownik uczestniczy w takim szkoleniu, to czas spędzony na nim wliczamy jako pracę w godzinach nadliczbowych.