Szkolenia BHP i badania lekarskie w czasie koronawirusa. O czym należy wiedzieć?

Główny Inspektorat Pracy w dniu 20 kwietnia 2020 r., zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracownika na badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzenia szkoleń BHP. 

Szkolenia BHP

W związku z wejściem w życie z dnia 18 kwietnia 2020 r. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zawiązku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 i zwalczeniam COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzowych oraz niektórych innych ustaw obowiązuje rozwiązaniem wprowadzone w art. 12e. Ustawa wskazuje, iż w okresie stanu epidemicznego lub stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzenie szkoleń wstępnych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1. pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. 

Szkolenie za pośrednictwem platform elektronicznych dozwolone jest tylko w przypadku instruktażu ogólnego, instruktaż stanowiskowy nowemu pracownikowi należy przeprowadzić osobiście.

Natomiast w przypadku szkoleń okresowych, które przypadają w czasie okresu stanu epidemicznego lub stanu epidemii, albo w okresie 30 dni od odwołania zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii, zachowują ważność nie dłużej niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego. 

Badania lekarskie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Powyższa ustawa wskazuje, iż orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Natomiast badania wstępne i kontrolne w przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz:

  1. orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
  2. lekarz może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności
  3. orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika

Należy pamietać, że po upływie terminu nie będzie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.