Skierowania na badania lekarskie, czy pracodawca musi je przechowywać?

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przyjmując pracownika do pracy należy w pierwszej kolejności skierować go na wstępne badania lekarskie. Czy po przeprowadzeniu badań jesteśmy zobowiązani przechowywać skierowanie na badania lekarskie? W ilu egzemplarzach należy wystawić skierowanie, 2 czy 3? Zapraszamy do kolejnego artykułu.

Od 4 maja 2019 r. nałożony został obowiązek na pracodawcę, który nakazuje przechowywać orzeczenia lekarskie pracowników (badania wstępne, okresowe oraz kontrolne)  na podstawie przeprowadzonych badań oraz skierowań na te badania. Przed wejściem w życie przepisu, pracodawca był zobowiązany przechowywać jedynie orzeczenia lekarskie wydane na podstawie profilaktycznej opieki lekarskiej, nie miał obowiązku przechowywanie skierowań na badania.

Zmienę tą wprowadziła ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólnego rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).

Na pracodawcę nałożono obowiązek przechowywania nie tylko orzeczeń lekarskich, ale również obowiązek przechowywania:

W myśl powyższego przepisu pracodawca wydaje pracownikowi skierowanie na badania lekarskie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pierwszy egzemplarz pracownik przekazuje lekarzowi, a drugi zachowuje dla siebie. W takiej sytuacji, nie ma przeszkód, aby pracodawca wystawił trzeci egzemplarz, który zachowa w aktach osobowych pracownika wraz z orzeczeniem lekarskim. Należy przyjąć, iż przepisy wskazują minimalną ilość egzemplarzy jaką pracodawca ma obowiązek wypisać. 

Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać:

Bibliografia: