Praca zdalna w okresie izolacji. Niemożliwa czy dozwolona?

Stan epidemii wywołany koronawirusem SARS-CoV-2 zmusza wielu z nas do pracy wykonywanej w domu, czyli pracy świadczonej zdalnie. Choć większość wykonywać może ją bez przeszkód, to czy pracownik objęty izolacją domową będzie mógł wykonywać pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie? Czy pracodawca może wyrazić na to zgodę? 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, izolację definiuję jako odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Ponadto możemy spotkać się także z definicją izolacji w warunkach domowych, która mówi o odosobnieniu osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. 

Przytoczona powyżej definicja izolacji, jasno wskazuje, iż dotyczy ona osób chorych, którzy otrzymali pozytywny wynik testu na COVID-19. Oznacza to więc, że są to osoby chore- i tutaj nasuwa się pytanie, czy pracownicy przebywający w izolacji domowej, tak jak w przypadku osób na kwarantannie, mogą wykonywać pracę zdalną. W tej sprawie wypowiedziało się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:

Pracownik, który podlega izolacji – inaczej niż w przypadku osoby przebywającej na kwarantannie – jest osobą chorą, czyli co do zasady niezdolną do wykonywania pracy ze względu na swój stan zdrowia. To oznacza, że w okresie izolacji chory pracownik nie powinien wykonywać pracy. Jeżeli jednak pracownik, który wykonuje pracę zdalną, nie jest objęty świadczeniem z tytułu choroby, może być skierowany do jej wykonywania oraz będzie uprawniony do wynagrodzenia za pracę wykonaną na podstawie art. 80 Kodeksu pracy.

Nowy projekt

Praca zdalna podczas izolacji wymaga uregulowania w przepisach prawa, gdyż należy rozwiać pojawiające się wątpliwości. Dlatego 25 listopada 2020 r. wpłynął do Sejmu nowy projekt, który wszedł w życie 4 grudnia 2020 r., jednoznacznie wprowadzając kilka zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na mocy art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W powyższej ustawie wprowadza się następujące zmiany:

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Do warunków świadczenia pracy stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8.

W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych, nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 1974 r. – Kodeks pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie chorobowe, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 1974 r. – Kodeks pracy, albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

W projekcie ustawy przewidziano możliwość pracy zdalnej podczas izolacji domowej za zgodą pracodawcy.  Na podstawie ustawy wprowadzono dodatkowy art. 4ha, dzięki któremu pracownik lub inna osoba zatrudniona, przebywająca w izolacji w warunkach domowych w związku z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 może wykonywać pracę zdalną. Daję to solidną podstawę prawną na wykonywanie pracy zdalnej osobie, u której wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest pozytywny. 

Mając na uwadze powyższe, ustawodawca uregulował omawianą kwestię tak samo jak w przypadku kwarantanny. Pracownikom przebywających na izolacji domowej wprowadza się takie samo rozwiązanie, umożliwiając pracownikowi, który nie przejawia symptomów choroby COVID-19 lub objawy tej choroby mają łagodny przebieg, wykonywanie pracy zdalnej. W momencie pogorszenia stanu zdrowia w okresie świadczenia pracy zdalnej podczas izolacji domowej, pracownik uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji w warunkach domowych, w trakcie którego nie świadczy pracy zdalnej. W celu ujednolicenia projektowanych rozwiązań projektowanym art. 4hb uregulowano kwestie świadczeń przysługujących w trakcie nieświadczenia pracy w okresie kwarantanny, jak również w okresie izolacji w warunkach domowych.