Nieszczęśliwy wypadek z udziałem transportu bliskiego. Czy w każdym przypadku musimy zawiadomić UDT?

Eksploatujący urządzenie techniczne ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją- wyjaśnia art. 19 ustawy o dozorze technicznym. Czy w każdym przypadku jesteśmy zobowiązani do zawiadomienia UDT? Co oznacza nieszczęśliwy wypadek?

Badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne będą przeprowadzane przez właściwe jednostki dozoru technicznego, w celu określenia stanu technicznego urządzenia oraz przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia. Wiele problemu przysparza określenie „nieszczęśliwego wypadku”, bowiem wspomniana powyżej ustawa określa go jako nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenie ciała lub śmierć. W momencie, gdy dochodzi w zakładzie pracy do nieszczęśliwego wypadku, gdzie konsekwencją jest ciężkie naruszenie zdrowia pracownika, nie ma wątpliwości, iż eksploatujący jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia właściwej jednostki organu UDT. Lecz co w przypadku, gdy skutkiem nieszczęśliwego wypadku jest delikatne skaleczenie? Czy w takiej sytuacji powinniśmy również wnieść zawiadomienie do UDT?

Rozporządzenie narzuca na eksploatującego obowiązek zawiadomienia UDT o nieszczęśliwym wypadku, lecz nie określa poziomu pojęcie „obrażenia ciała”. Należy więc przyjąć, iż mamy prawo do każdorazowego zgłoszenia zdarzenia, ze względu na brak w rozporządzeniu sprecyzowanej powyższej definicji. Zawiadomienie będzie wówczas  określane jako podejrzenia nieszczęśliwego wypadku z użyciem transportu bliskiego. 

Należy również pamiętać, w sytuacji niezawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego podlega karze grzywny. Postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania (art. 65 ustawy o dozorze technicznym).