Ministerstwo Rozwoju przygotowało wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju wraz z organami publicznymi przygotowało liczne rekomendacje sektorowe dla poszczególnych branż. Jedną z wielu są rekomendacje przygotowane dla zakładów przemysłowych w zakresie ich funkcjonowania. 

Podstawowy cel

Celem przygotowanych wytycznych dla zakładów przemysłowych jest:

  1. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom zakładów przemysłowych i pracownikom innych firm przebywającym na terenie tych zakładów przemysłowych;
  2. uniknięcie zakażenia pracowników przez osoby z zewnątrz – dostawcy, klienci;
  3. zmniejszenie liczby kontaktów na terenie zakładu przemysłowego, celem umożliwienia identyfikacji pracowników, którzy będą podlegać kwarantannie w przypadku potwierdzonego zakażenia;
  4. utrzymanie możliwości funkcjonowania zakładów przemysłowych i świadczenia w nich pracy z zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów i surowców również w warunkach prowadzenia kordonu sanitarnego.

Priorytetowe rekomendacje

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia zakażenia u pracownika.

Procedura opisuje, iż w sytuacji zaobserwowania objawów zarażenia u pracownika, nie może on przychodzić do pracy. Ponadto pracownik, który mógł narazić się na zakażenie wirusem poza zakładem pracy, jest zobowiązany natychmiastowo poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę. Procedura zapobiegawcza również rekomenduje wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. 

Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa.

Pracodawca jest w obowiązku, aby zapewnić swoim pracownikom ochrony twarzy i rąk, w skład których wchodzą: szyby ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowy, przyłbice ochronne, gogle, maseczki ochronne i inne narzędzie lub sposoby zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zakażenia się od osób zarażonych. Ponadto procedura nakazuje stosowania maseczek również przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu, a także utrzymanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami. Ministerstwo Rozwoju rekomenduje również, aby ograniczyć korzystanie z przestrzeni wspólnych, w tym wprowadzenie różnych godzin przerw, ograniczenie liczby miejsc na stołówce oraz ograniczyć liczbę osób, które muszą korzystać z szatni/łaźni na terenie firmy. Również zaleca, aby:

  1. ograniczyć kontakt pracowników poprzez zmianę systemu pracy
  2. utworzyć małe zespoły, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych
  3. dopasować pracę zmianową w taki sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu
  4. wprowadzić pracę zdalną dla wszystkich stanowisk gdzie jest to możliwie, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości pracowników niezbędnych do utrzymania operacji
  5. wprowadzić różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz przerw śniadaniowych oraz wprowadzenie możliwości odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy
  6. ograniczyć możliwość przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych
  7. ograniczyć współpracę zewnętrzną – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych
  8. odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach
  9. przekazać pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
  10. wdrożyć procedurę prewencyjnego odkażania.

Procedura w przypadku zdiagnozowania wirusa u jednego lub więcej pracowników.

Ministerstwo Rozwoju wskazuje, iż w przypadku zarażenia się wirusem, należy:

  1. poinformować pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi;
  2. powiadomić powiatowa stację sanitarno- epidemiologiczną w celu wspólnego określenia osób z najbliższego kontaktu z osoba zakażona;
  3. zdezynfekować całą sekcję zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu;
  4. ustalić, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc zaistniały przypadek;
  5. utworzyć procedurę na wypadek zamknięcia zakładu przemysłowego w związku ze stanem epidemii.

Rekomenduje również, przenieść pracownika na 2- tygodniową pracę zdalną, gdy miał on bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomić personel rezerwowy. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownik może powrócić do pracy na terenie zakładu.