Kwoty jednorazowych odszkodowań ulegną zmianie

Od 1 kwietnia 2021 r. kwota jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy bądź chorób zawodowych ulegnie zmianie. 

Komu przysługuje?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje pracownikowi, który jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym, gdzie na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał długotrwałej (to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia) lub stałej niezdolności do pracy (to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy) albo uprawnionego członka rodziny osoby zmarłej spełniającego określone warunki, tj.:

osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoba ubiegająca się o świadczenie z tytułu jednorazowego odszkodowania musi przygotować niezbędną dokumentację

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania po zmarłym, m.in.:

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyznaczona przez Prezesa ZUS. Decyzja wydawana jest w ciągu 14 dni od dnia:

A następnie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji wypłata jednorazowego odszkodowania. 

Jak zmieniły się kwoty?


Kwota do 31 marca 2021Kwota od 1 kwietnia 2021
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu984 zł1033 zł
za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych984 zł1033 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego17 214 zł18 086 zł
z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty17 214 zł18 086 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty88 527 zł93 014 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko44 264 zł46 507 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 1 marca 2021 – 17 214 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci88 527 zł93 014 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 31 marca 2021 – 17 214 zł) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko88 527 zł93 014 zł
jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom17 214 zł18 086 zł
jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 18 086 zł (do 31 marca 2021 – 17 214 zł ) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego44 264 zł46 507 zł
żródło: ZUS.pl