Jak ocenić ryzyko? Czyli 5 etapów tworzenia ORZ

Choć internet jest przepełniony wzorami i szablonami ocen ryzyka zawodowego, to wiele z tych dokumentów jest niepoprawnie sporządzona. Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, duża część przedsiębiorstw popełnia znaczące błędy podczas tworzenia tego dokumentu. W takim razie, jak poprawnie przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego? O czym należy pamiętać, aby uniknąć błędów?

Ocena ryzyka zawodowego to dokument obowiązkowy, związany z wykonywaną pracą oraz z zastosowanymi środkami profilaktycznymi zmniejszającymi ryzyko. Tym samym bez względu na liczbę osób zatrudnionych w zakładzie pracy, pracodawca jest zobligowany do dokonania tego dokumentu. Obowiązkowi oceny ryzyka zawodowego, jedynie nie podlegają przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników, a więc tacy, którzy pracę wykonują samodzielnie. 

5 kroków tworzenia oceny ryzyka zawodowego

Krok 1 Ustalenie zagrożeń 

Aby dobrze wykonać ocenę ryzyka zawodowego, na samym początku należy ustalić, co może spowodować urazy oraz jaka grupa pracowników jest na nie narażona. Nie należy wymyślać na „siłę” zagrożeń. Definiujemy tylko te zagrożenia, które prawdopodobnie mogą wystąpić na danym stanowisku. Częstym błędem jest umieszczanie w dokumencie „zagrożenia porażeniem prądem” dla stanowisk administracyjno- biurowych. Nie należy wpisywać tego zagrożenia, ze względu na odgórny zakaz wprowadzania urządzeń nie spełniających wymagań ochrony przeciwporażeniowej. 

Krok 2 Ocena rodzajów ryzyka

Oszacowanie ryzyka wg prawdopodobieństwa, ciężkości następstw itp. Dobrą praktyką jest, aby zagrożenia układać według ważności, tak aby te priorytetowe znalazły się na samej górze. 

Krok 3 Podjęcie decyzji w sprawie działania zapobiegawczego

Głównym celem wykonania oceny ryzyka zawodowego jest określenie zagrożeń występujących na danym stanowisku, ale również określenie w jaki sposób można wyeliminować lub zminimalizować dane ryzyko. Określenie działań zapobiegawczych oraz eliminujących znacząco poprawia stan bezpieczeństwa w naszym zakładzie.

Krok 4 Podjęcie działania

Najprawdopodobniej nie uda się od razu rozwiązać wszystkich problemów, dlatego należy określić szczegółowy plan wprowadzenia środków zapobiegawczych i ochronnych. Podczas przeprowadzenia oceny, ustal kto odpowiada za eliminację danej nieprawidłowości, a także określ czas na jego wykonanie. 

Krok 5 Monitorowanie i przegląd

Ocena ryzyka zawodowego powinna być regularnie aktualizowana, ale co to znaczy regularnie? Żadne przepisy nie dają jasnej odpowiedzi, lecz w przypadkach istotnych zmian w organizacji pracy lub podczas wypadku, należy dokonać przeglądu dokumentu.