Gdy pracownik odmówił zgody na wyznaczenie go do udzielenia pierwszej pomocy

„Złote minuty” mawiają ratownicy, to one są decydujące. Sytuacje zagrażające zdrowiu  i życiu mogą wystąpić również w zakładzie pracy, stąd nałożony na pracodawców kodeksowy obowiązek wyznaczenia osoby do udzielenia pierwszej pomocy. Lecz czy pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o zamiarze wyznaczenia go do udzielenia pierwszej pomocy? Co w sytuacji, gdy żaden z pracowników nie wyraża zgody na wyznaczenie go do tej funkcji? Czy taki pracownik powinien przejść specjalistyczne szkolenie?

Mając na uwadze charakter przedsiębiorstwa, liczbę osób zatrudnionych w zakładzie oraz rodzaj i  poziom występujących zagrożeń, pracodawca jest zobowiązany:

  1. zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  2. wyznaczyć pracowników do udzielenia pierwszej pomocy
  3. zapewnić środki łączności komunikacyjnej ze służbami ratowniczymi.

Głównym celem wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za udzielenie pierwszej pomocy w zakładzie pracy jest szybka i rzeczowa pomoc osobie poszkodowanej. Pracodawca wyznaczając pracownika do tej funkcji, nie musi poszerzać jego zakresu obowiązków, również nie jest zobowiązany uzyskiwać od niego zgody na powierzenie tego rodzaju zadań, bowiem nie ciąży na nim taki wymóg. Nie mniej jednak przed podjęciem decyzji, należałoby skonsultować zawierzenie obowiązku ratowania życia i zdrowia z wybranymi osobami, ponieważ może okazać się, że dany pracownik nie posiada predyspozycji np. panicznie boi się krwi i w żaden sposób nie będzie w stanie pomóc osobie poszkodowanej. W takiej sytuacji pracownik może odmówić powierzenia mu tej roli. Natomiast w przypadku, gdy pracodawca zapewnił pracownikowi przeszkolenie w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, pracownik powinien potraktować to jako obowiązek pracowniczy i nie powinien odmówić zgody na wyznaczenie go jako osoby funkcyjnej. 

Wiele wątpliwości sprawia również kwalifikacja osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy, ponieważ regulacje prawne nie określają umiejętności, jakie powinna posiadać osoba wyznaczona do wyżej w/w zadania. Podczas obowiązkowych szkoleń BHP, podstawowa wiedza w tym zakresie jest przekazywana pracownikom. Nie oznacza to jednak, że jest ona wystarczająca. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby pracownicy wyznaczeni do udzielenia pierwszej pomocy zdobyli odpowiednie umiejętności oraz praktykę. Dlatego pracodawca przed wyznaczeniem osób funkcyjnych, powinien zapewnić im specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy.