Czy pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej?

Pracodawca zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę w warunkach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Czy wykaz zawarty w rozporządzeniu pracodawca może rozszerzyć lub ograniczyć? Po odpowiedź zapraszam Cię do dalszej części artykułu.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki pracy możemy zakwalifikować również jako wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, które powodują obciążenie strefy psychofizycznej człowieka. Powodem są niesprzyjające warunki pracy, które oddziaływują na strefę zarówno fizyczną, jaki psychiczną. Do zagrożeń psychofizycznych możemy zakwalifikować:

Lekceważenie zagrożeń jakie mogą wywołać czynniki psychofizyczne w warunkach pracy mogą mieć ogromne konsekwencje dla pracownika. Obciążenie fizyczne i psychiczne wpływa na efektywność i jakość pracy, co przełożyć możemy na jego późniejsze wyniki. 

Pracodawca, który stworzył wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej może rozszerzyć wykaz o prace, które jego zdaniem wymagają szczególnej sprawności psychofizycznej, lecz nie ma możliwości ograniczyć wykazu prac zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. Wszystkie prace wymienione w poniższym wykazie są bezwarunkowo pracami wymagającymi szczególnej sprawności psychofizycznej, do których zaliczyć należy:

 1. obsługa suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych,
 2. obsługa podnośników i platform hydraulicznych,
 3. obsługa układnic magazynowych,
 4. obsługa żurawi wieżowych i samojezdnych,
 5. praca operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych,
 6. praca przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi,
 7. prace operatorów pulpitów sterowniczych urządzeń technologicznych wielofunkcyjnych i wielozadaniowych,
 8. praca przy obsłudze urządzeń walcowniczych przy wprowadzaniu pasm do wykrojów walcowniczych przy użyciu narzędzi ręcznych,
 9. praca drużyn trakcyjnych oraz maszynistów – operatorów samojezdnych ciężkich maszyn torowych i kierowców drezyn motorowych,
 10. praca nastawniczego, ustawiacza i manewrowego na kolei i na zakładowych bocznicach kolejowych oraz prace dyżurnego ruchu na kolei,
 11. praca kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, a także trolejbusów i motorniczych tramwajów,
 12. praca przy montażu i remoncie sieci trakcyjnych,
 13. praca przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć,
 14. obsługa urządzeń ciśnieniowych podlegających pełnemu dozorowi technicznemu,
 15. obsługa instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem,
 16. praca przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaźnych,
 17. praca przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych,
 18. prace badawcze, doświadczalne i technologiczne, związane bezpośrednio z eksploatacją oraz obsługą ruchu reaktorów jądrowych, akceleratorów, generatorów neutronów, komór do produkcji źródeł promieniotwórczych,
 19. praca z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II,
 20. praca związana ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego,
 21. prace doświadczalne z nowymi rodzajami uzbrojenia i amunicji,
 22. prace remontowo-konserwacyjne przy amunicji i jej konfekcjonowaniu,
 23. prace związane z oczyszczaniem terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 24. prace maszynisty maszyn wyciągowych, sygnalisty szybowego, operatora samojezdnych maszyn przodkowych, operatora pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, maszynisty lokomotyw pod ziemią, rewidenta urządzeń wyciągowych – w podziemnych zakładach górniczych,
 25. praca maszynisty wiertniczego i operatora maszyn podstawowych – w odkrywkowych zakładach górniczych,
 26. prace mechanika i maszynisty wiertni, operatora i kierowcy agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu – w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą otworów wiertniczych i w zakładach wykonujących prace geologiczne,
 27. prace pilota morskiego,
 28. obsługa znaków nawigacyjnych na wodzie,
 29. techniczna obsługa wodowania statków,
 30. prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych,
 31. prace na wiaduktach i mostach,
 32. prace pilota samolotowego, śmigłowcowego i szybowcowego, balonu wolnego i skoczka spadochronowego zawodowego,
 33. prace nawigatora lotniczego i mechanika pokładowego w lotnictwie,
 34. prace kontrolera ruchu lotniczego,
 35. prace kaskadera filmowego,
 36. prace treserów dzikich zwierząt i akrobatów cyrkowych.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.