Czy pracodawca może mierzyć temperaturę ciała swoim pracownikom?

W czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, wielu pracodawców rozważa możliwość kontroli temperatury pracowników oraz współpracowników. Przepisy polskiego prawa nie zabraniają pracodawcom kontroli mierzenia temperatury ciała, lecz również żaden przepis jasno nie wskazuje, iż pracodawca ma prawo do tego właśnie pomiaru. Czy w takim razie pracodawca może poddać kontroli mierzenia temperatury swoich pracowników?

Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z art. 207 Kodeksu Pracy jest chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewnić higieniczne warunki pracy, natomiast pracownik ten jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą w realizacji tych zadań. Ponadto jak wskazują przepisy RODO, pracodawca może powziąć informacje danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody przez badaną osobę lub w innych szczególnych przypadkach, gdy spełnione będą określone warunki.

Ustawa RODO art. 9 Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;

W związku z powyższym można stwierdzić, że pracodawca jest uprawniony poddać pracowników kontroli temperatury, jednakże tych wyników nie powinien w żaden sposób rejestrować. Jest to działanie profilaktyczne, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników poprzez zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusa. Należy również zwrócić uwagę, aby uniknąć zarzutu dyskryminacji i przekroczenia zasad proporcjonalności, pomiar ciała powinien zostać wykonany wszystkim pracownikom. Ponadto pracodawca również może powziąć od pracownika informacje o tym, czy w ostatnim czasie nie przebywał w miejscu rozpowszechniania się wirusa lub czy miał kontakt z osobami, które były na takim obszarze.