Część II. Karty charakterystyki czy to takie ważne?

Kolejna część artykułu, to odpowiedzi na pozostałą pulę pytań. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, koniecznie pozostaw nam komentarz, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Jakie działania należy podjąć po otrzymaniu karty charakterystyki?

Po otrzymaniu karty charakterystyki należy zidentyfikować i zastosować środki, które posłużą kontroli ryzyka w zakładzie pracy. Następnie należy przeprowadzić kontrolę spójności i wiarygodności treści dokumentu, a w szczególności porównać wszystkie sekcje dotyczące identyfikacji chemicznej, klasyfikacji, składu oraz bezpiecznego korzystania z posiadanymi przez siebie informacjami dotyczącymi danej substancji. Jeżeli znajdziemy jakiekolwiek rozbieżności, należy podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Zakład zatrudnia osoby poza naszego kraju. Czy kartę charakterystyki należy przetłumaczyć ?

Osoby pochodzące spoza granic naszego kraju, mogą mieć trudności ze zrozumieniem informacji zawartych w karcie. Dlatego „dobrą praktyką” jest przetłumaczenie karty na ich język, tak aby mogli zapoznać się z jej treścią, a przede wszystkim z zagrożeniami związanymi z daną substancją.

Na co najbardziej, należy zwrócić uwagę zapoznając się z kartą charakterystyki?

Karta charakterystyki posiada 16 sekcji oraz 49 podsekcji. Każda z nich jest bardzo ważna, lecz na pewno zwrócić należy uwagę na sekcje pierwsza pomoc i postępowanie w przypadku pożaru, tak abyśmy w przypadkach tych wiedzieli, jak mamy się zachować i co zrobić. Aby odpowiednio zabezpieczyć pracownika stosującego dane substancje chemiczne, również warto zaznajomić się z sekcją kontrola narażenia/ środki ochrony indywidualnej, która jasno wskazuje jakie środki ochronne powinniśmy stosować przy korzystaniu z substancji. Warto także zwrócić uwagę na sekcję 7, gdzie znajdziemy zarówno informacje jak postępować z daną substancją oraz informację co do jej magazynowania. Warto w szczególności uważnie spojrzeć na ten punkt, ponieważ bardzo często zdarza się, że dana mieszanina podczas magazynowania, aby zachowała swoją trwałość, musi zostać zastosowany stabilizator lub przeciwutleniacz. 

Co w sytuacji, gdy w karcie nie widzimy piktogramów? Czy to oznacza, że zawiera błędy?

Widocznie, produkt ten nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie i nie ma potrzeby umieszczania żadnego piktogramu. Substancje, w których nie znajdziemy piktogramów to:

  1. materiały wybuchowe z podklasy 1.5.
  2. materiały wybuchowe z podklasy 1.6.
  3. wyroby aerozolowe kat. 3
  4. gazy łatwopalne kat. zagrożenia 2 
  5. substancje i mieszaniny samoreaktywne typu G
  6. nadtlenki organiczne typ G
  7. działania szkodliwe na rozrodczość, wpływa na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci
  8. stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

W przypadku, gdy karta charakterystyki posiada pomarańczowe piktogramy z czarnym oznaczeniem lub zawiera symbole R i S, należy zwrócić się do dostawcy/ producenta o aktualną kartę charakterystyki. Od dłuższego czasu oznaczeń ten nie stosujemy.

Kto zajmuję się aktualizacją kart charakterystyki?

Za aktualizację kart charakterystyki odpowiedzialny jest producent. Zobowiązany jest ją zaktualizować, gdy pojawią się nowe informacje, które będą miały wpływ na środki zarządzania ryzykiem lub po udzieleniu zezwolenia, odmowie jego udzielenia lub nałożeniu ograniczeń. Aktualizację karty producent/dostawca powinien dostarczyć nam na przestrzeni 12 miesięcy.  

Dane zastosowanie zostało określone jako „odradzane”. Co to oznacza?

Jeżeli dany producent określa pewne zastosowania jako „odradzane”, oznacza to, że nie zapewnia wsparcia w ich przypadku. W takiej sytuacji należy powstrzymać się od stosowania tej substancji (w postaci własnej lub jako mieszaniny) lub opracować raport bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkowania, w celu sprawdzenia czy dalsze użytkowanie substancji jest bezpieczne.