CZ. III Składowanie materiałów i wyrobów

Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu występują. W ostatniej części omówimy sposób składowania wyrobów i materiałów.

PLAN BIOZ

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem bioz” zawiera część rysunkową, która umożliwia łatwe rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz mieszanin niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW I WYROBÓW – PODSTAWOWE WYMAGANIA

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Niezrealizowanie powyższych wymagań grozi zniszczeniem materiałów i wyrobów oraz zwiększa ryzyko potknięcia i upadku.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Składowanie przedstawione powyżej stanowi zagrożenie dla osób polegające na zwiększeniu ryzyka zmiażdżenia kończyn, a także zwiększa ryzyko uszkodzenia innych części ciała.

Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni.

SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW I WYROBÓW – ELEMENTY ZBROJARSKIE

Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Niepoprawne składowanie elementów zbrojeń zwiększa ryzyko potknięcia, upadku, a przede wszystkim zwiększa możliwość nadziania się na pręty.  

SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW I WYROBÓW W POBLIŻU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

1) 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;

2) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;

3) 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV;

4) 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV;

5) 30 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.

SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW I WYROBÓW – SUBSTANCJE I MIESZANINY CHEMICZNE NIEBEZPIECZNE

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i mieszanin niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Każdy  dalszy  użytkownik  określa,  stosuje  i,  w  stosownych  przypadkach,  zaleca  odpowiednie  środki  w celu  właściwej  kontroli  ryzyka,  którego  istnienie  stwierdzono w  dostarczonych  mu  kartach  charakterystyki. Substancje i mieszaniny niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Niepoprawne stosowanie pojemników zamiennych lub opakowań spożywczych zagraża nie tylko osobie stosującej produkt chemiczny, ale także osobom z jego otoczenia. Największym zagrożeniem jest potraktowanie źle oznakowanych opakowań jako produktów spożywczych i wykorzystanie ich jako napojów. Zazwyczaj cieczami w tych opakowaniach są różnego rodzaju rozcieńczalniki, które przy połknięciu i dostaniu się przez drogi oddechowe grożą śmiercią (H304).    

SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW I WYROBÓW – OBIEKTY PODELGAJĄCE POD NADZÓR KONSERWATORA ZABYTKÓW

Występują przypadki, gdzie proces składowania materiałów i wyrobów musi uwzględnić szczególne wymagania ze względu np. na zastosowanie tradycyjnych metod murarskich przy odnawianiu ścian bądź murów obiektów podlegających pod nadzór konserwatora zabytków. 

Takim przypadkiem było np. odnowienie murów starej fortecy, gdzie proces technologiczny wymagał zastosowania wanien na mieszankę wapna hydratyzowanego, do którego dodawano cement.  

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Ze względu na klasyfikacje produktu jako powodującego poważne uszkodzenia oczu (H318), wygrodzono cały teraz składowania, wdrożono monitoring oraz dozór miejsca składowania, a także zapewniono dostęp do płuczek bezpieczeństwa oraz przenośnych płuczek bezpieczeństwa z cieczą buforującą. Zamontowane tablice informacyjne z oznakowaniem z sekcji 2.2 karty charakterystyki oraz zapewniono środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8.2 karty charakterystyki, a także opracowano instrukcje bhp uwzględniającą sekcje 7 karty charakterystyki. 

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Przepisy karne

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2289)

art. 45 [Brak odpowiedniego oznakowanie zbiorników do przechowywania] Kto wbrew przepisowi art. 21 nie zapewnia należytego oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz do pracy z nimi, rurociągów zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie lub służących do ich transportowania oraz miejsc, w których są składowane znaczące ilości substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie, podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 

Art. 283 [Naruszenie przepisów BHP] § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi stosuje substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację; substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem;

Bibliografia:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2289)
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) 
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
  6. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
  7. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006