CZ. II Doprowadzenie mediów oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne

Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu występują.

W pierwszej części serii omówiliśmy wykonanie ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych. W ramach części drugiej omówimy:

  1. doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków;
  2. pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne.

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Zazwyczaj spotyka się rozwiązanie polegające na stosowaniu rozdzielnic budowlanych prądu elektrycznego.

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Częstym problemem jest sposób dostarczania energii elektrycznej do narzędzi maszyn oraz urządzeń stosowanych na budowie po rozmieszczeniu rozdzielnic. Nieprawidłowe rozmieszczenie rozdzielnic w fazie projektowania oraz podłączania przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, o których mowa w  § 54 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), może skutkować tym, że na drogach i ciągach komunikacyjnych dojedzie do krzyżowania się dróg z przewodami. 

Źródło: Opracowanie własne. Autor: Łukasz Wardawy

Skutkiem nieprawidłowego zorganizowania rozdziału energii mogą być uszkodzenia przewodów, co może doprowadzić do utraty zasilania i zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na budowie. 

Temat instalacji elektrycznych na budowie oraz sposoby zabezpieczeń obszernie opisał Pan Stanisław Piórkowski, w ramach publikacji „BUDOWNICTWO. Instalacje elektryczne na budowie, Państwowa Inspekcja Pracy 15032/01/00; Warszawa 2015.  

W przypadku wody pitnej, czy służącej do obmycia ciała pracowników, bądź wykorzystywanej do procesów technologicznych, które realizuje się bądź będą realizowane na budowie, spotyka się wodę w postaci: 5 l baniaków; zbiorników o pojemności 1000l; dostarczaną cysterną, albo uzyskaną z przyłącza wodociągowego. Natomiast w zakresie utylizacji ścieków, warto jest skontaktować się z przedsiębiorstwami, które będą np. w ofercie wypożyczenia kontenerów pełniących role pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, świadczyć także usługę w zakresie odprowadzania lub utylizacji ścieków. 

  1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne organizowane są zgodnie z zapisami w rozdziale 4 „Warunki socjalne i higieniczne” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy organizowaniu pomieszczeń wyznacznikiem jest liczba osób, która będzie wykonywać roboty budowlane. Jeżeli roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 osób pracujących, zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Jeżeli istnieje możliwość wykorzystania istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, należy uwzględnić taki zapis w umowie zgodnie z § 32 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

Z uwagi na stan epidemii, który został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) inwestor w ramach umów może wymagać od wykonawców zorganizowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w sposób taki, aby ograniczyć rozprzestrzeniania się czynników biologicznych w postaci bioaerozolu oraz zapewnienia dezynfekcji powierzchni poprzez stosowanie środków dezynfekujących, które muszą posiadać pozwolenie dla produktów biobójczych. Należy tutaj przytoczyć także § 26 ust. 3 załącznika nr 3 (Dz.U. Nr 169, poz. 1650), który stanowi, że Drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny zamykać się samoczynnie. W dobie stanu epidemii ma to duże znaczenie dla prawidłowego zapewnienia higieny i bezpieczeństwa w czasie korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Wysokość pomieszczeń higieniczno sanitarnych nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m, natomiast jeżeli te pomieszczenia są usytuowane w kontenerach to dopuszcza się niższą wysokości tych pomieszczeń. Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.

Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). W jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu.

Bibliografia:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)