Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 za chorobę zawodową

Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dn. 30 marca 2020 r., podkreśla się, że w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, prawdopodobieństwo zakażenia wywołanego koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest znacznie wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych. Ponadto ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brakuje środków ochrony indywidualnej oraz gdy zagrożenie epidemiczne jest nowe – wirus SARS-CoV-2 nie został jeszcze dostatecznie dokładnie przebadany pod kątem naukowym, w tym sposobów skutecznej ochrony przed nim.

Należy więc uznać, że w przypadku lekarza lub lekarza dentysty zakażonego wirusem SARS-CoV-2, chorobę tę kwalifikuje się jako chorobę zawodową.