Odśnieżanie dachów- na co zwrócić uwagę?

Czy kluczyki możemy pozostawić w stacyjce sterowniczej maszyny?


Zapewne wielokrotnie spotkaliście się z sytuacją, gdy pracownicy notorycznie pozostawiali kluczyki w stacyjce sterowniczej maszyny, twierdząc że „przecież nic się nie stanie” lub „za chwilę wracam”. Czy w takim razie możemy pracownikom na to pozwolić?


Read more

BHP na budowie- instalacje i urządzenia elektryczne


DEFINICJE Energia – energia przetworzoną w dowolnej postaci Procesy energetyczne – techniczne procesy w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowania paliw lub energii Urządzenia – urządzenia techniczne stosowane w procesach energetycznych Instalacje – urządzenia z układami połączeń między nimi PLAN BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej „planem bioz”, zawiera szczegółowy zakres […]


Read more

BHP na budowie- roboty ziemne


Definicje „Strefa niebezpieczna” – rozumie się przez to miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi. „Prace szczególnie niebezpieczne” – przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w Rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy […]


Read more

CZ. II ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


DEFINICJE „Środki ochrony indywidualnej” – rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: – zwykłej […]


Read more

CZ. I Środki ochrony indywidualnej


DEFINICJE „Środki ochrony indywidualnej” – rozumie się przez to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do środków ochrony indywidualnej nie zalicza się: – zwykłej […]


Read more

CZ. III Składowanie materiałów i wyrobów


Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu występują. W ostatniej części omówimy sposób składowania wyrobów i materiałów.


Read more

CZ. II Doprowadzenie mediów oraz odprowadzenie lub utylizacja ścieków oraz pomieszczenia higieniczno- sanitarne


Artykuł poświęcony jest ogólnemu wprowadzeniu do procesu zagospodarowywania terenu budowy oraz prezentuje podstawowe rozwiązania oraz problemy, które w trakcie tego procesu występują. W pierwszej części serii omówiliśmy wykonanie ogrodzenia terenu budowy oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych. W ramach części drugiej omówimy: a) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzanie lub utylizacja ścieków; b) pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne


Read more

STOP! Pożarom traw.


Tylko w 2020 roku odnotowano 41 713 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych na terenie całego kraju, co stanowi 36% wszystkich pożarów w Polsce. W wyniku tych niebezpiecznych zdarzeń, 54 osoby zostały ranne.


Read more

Borelioza jako choroba zawodowa


W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłacanych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwiększyła się trzykrotnie. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim zwiększaną liczbą zachorowań na choroby zakaźne odzwierzęce, głównie boreliozę- chorobę przenoszoną przez kleszcze. Liczba zakażeń wzrosła drastycznie, tylko w roku 2019 odnotowano ich 296, a w całej Polsce ponad 20 tyś.


Read more

Zawał serca jako wypadek przy pracy


Zawał serca, udar mózgu czy perforacja żołądka. Czy wymienione urazy możemy uznać jako wypadek przy pracy?


Read more