Jak skutecznie usprawnić pracę BHP-owca?

Laboratoria wykonujące badania cytostatyków


Od co najmniej czterech lat, tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy istnieje możliwość monitorowania narażenia zawodowego na cytostatyki. W tym miejscu należy przypomnieć, że wcześniej takiej możliwości nie było, ponieważ ani w polskim prawodawstwie, ani w dyrektywach unijnych nie ustalono obowiązujących prawnie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na te substancje.


Read more

Szkolenie BHP dla pracownika – jakie dokumenty przygotować przed jego rozpoczęciem i po zakończeniu


Program szkolenia i lista obecności to niejedyne dokumenty, o których musisz pamiętać przygotowując szkolenie BHP. Sprawdź, czego wymagają przepisy prawa i o jakie materiały należy zadbać przed i po zakończeniu szkolenia. 


Read more

Jak mądrze wybierać metodę oceny ryzyka do stanowiska pracy, aby w jak największym stopniu realizowała swoje cele?


W każdym środowisku pracy są obecne niekorzystne czynniki, które mogą prowadzić do wystąpienia u pracowników chorób zawodowych lub urazów. W celach prewencyjnych dokonujemy oceny ryzyka, której zadaniem jest zapobieganie niebezpiecznym zdarzeniom na stanowiskach pracy. 


Read more

Czy substancje chemiczne występujące w środowisku pracy mogą uszkodzić słuch?


Hałas od wielu lat jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy. Z ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi około połowa pracowników pracuje w narażeniu na hałas. W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas może dojść do nieodwracalnych zmian w organizmie ludzkim polegających m.in. na trwałym ubytku słuchu. 


Read more

Zmiany dotyczące kart charakterystyki


Załącznik II do rozporządzenia REACH1 określa wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki, wykorzystywanych w Unii Europejskiej do przekazywania informacji o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. W dniu 01 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE)2 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH zgodnie, z którym od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje wyłącznie jeden nowy format dotyczący sporządzania kart charakterystyki. Tym samym od nowego roku przestał obowiązywać dotychczasowy szablon. 


Read more

Jak skutecznie usprawnić pracę BHP-owca?


Głównym zadaniem BHP-owca jest doradztwo oraz pomoc we wdrażaniu rozwiązań niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa pracy. To ogromna odpowiedzialność, która wiąże się ze skomplikowaną dokumentacją oraz koniecznością dopilnowania wielu terminów. Ich ilość potrafi przytłoczyć niewtajemniczone osoby. Kluczowe pytanie brzmi więc: czy można uprościć i usprawnić pracę BHP-owca?


Read more

Jak poprawnie napisać protokół powypadkowy?


Protokół powypadkowy to dokument, który zawsze sporządza behapowiec z udziałem przedstawiciela pracowników i ma na to 14 dni od zgłoszenia wypadku. Czy zadawałeś sobie pytanie co powinno znaleźć się w poszczególnych sekcjach i dlaczego? Czy do protokołu powypadkowego możemy załączyć dokumentację medyczną w formie skanu? Na te pytania i wiele innych odpowiedź znajdziesz poniżej.


Read more

Kiedy wiedza spotyka praktykę, czyli nawiązanie współpracy BHPin z Portalem BHP


W ostatnim czasie informowaliśmy o nawiązaniu współpracy z Portalem BHP. Portal BHP od 2009 r. wspiera pracowników służby bhp w ich rozwoju zawodowym i codziennej pracy. Na co dzień korzystamy z wiedzy i doświadczenia ponad 30 wybitnych ekspertów i praktyków z różnych dziedzin, którzy odpowiedzą na każdą wątpliwość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy […]


Read more

Jak najlepiej dostosować metodę do stanowiska, zakładu, umiejętności pracownika, aby skutecznie wykonać ocenę ryzyka zawodowego?


Czy miejsce pracy może zaszkodzić zdrowiu lub wyrządzić krzywdę pracownikowi? Do rozpoznania zagrożeń służy ocena ryzyka zawodowego. Sprawdź, jak dostosować jej metodę do stanowiska, zakładu i umiejętności zatrudnionego. Co to jest ocena ryzyka zawodowego? Ocena ryzyka zawodowego BHP polega na identyfikacji, ocenie i kontrolowaniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Celem procedury jest zapewnienie […]


Read more

Cz.II. Czynniki rakotwórcze – obowiązki pracodawcy


Przejdźmy teraz do omówienia obowiązków jakie spoczywają na pracodawcy zatrudniającym pracowników w narażeniu na czynniki rakotwórcze. W art. 207 Kodeksu pracy określono 11 podstawowe obowiązki pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 1) organizować […]


Read more

Cz. I. Czynniki rakotwórcze – obowiązki pracodawcy


W ostatnich dwóch artykułach podjąłem temat dotyczący cytostatyków, jako kancerogenów zawodowych. W tym i kolejnych artykułach postaram się wyjaśnić, jakie czynniki środowiska pracy uznajemy za rakotwórcze, a także scharakteryzuję obowiązki, które spoczywają na pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników w ekspozycji na czynniki rakotwórcze. 


Read more