Jak najlepiej dostosować metodę do stanowiska, zakładu, umiejętności pracownika, aby skutecznie wykonać ocenę ryzyka zawodowego?

Laboratoria wykonujące badania cytostatyków


Od co najmniej czterech lat, tj. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy istnieje możliwość monitorowania narażenia zawodowego na cytostatyki. W tym miejscu należy przypomnieć, że wcześniej takiej możliwości nie było, ponieważ ani w polskim prawodawstwie, ani w dyrektywach unijnych nie ustalono obowiązujących prawnie wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na te substancje.


Read more

Jak najlepiej dostosować metodę do stanowiska, zakładu, umiejętności pracownika, aby skutecznie wykonać ocenę ryzyka zawodowego?


Czy miejsce pracy może zaszkodzić zdrowiu lub wyrządzić krzywdę pracownikowi? Do rozpoznania zagrożeń służy ocena ryzyka zawodowego. Sprawdź, jak dostosować jej metodę do stanowiska, zakładu i umiejętności zatrudnionego. Co to jest ocena ryzyka zawodowego? Ocena ryzyka zawodowego BHP polega na identyfikacji, ocenie i kontrolowaniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.  Celem procedury jest zapewnienie […]


Read more

Cz.II. Czynniki rakotwórcze – obowiązki pracodawcy


Przejdźmy teraz do omówienia obowiązków jakie spoczywają na pracodawcy zatrudniającym pracowników w narażeniu na czynniki rakotwórcze. W art. 207 Kodeksu pracy określono 11 podstawowe obowiązki pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany: 1) organizować […]


Read more

Cz. I. Czynniki rakotwórcze – obowiązki pracodawcy


W ostatnich dwóch artykułach podjąłem temat dotyczący cytostatyków, jako kancerogenów zawodowych. W tym i kolejnych artykułach postaram się wyjaśnić, jakie czynniki środowiska pracy uznajemy za rakotwórcze, a także scharakteryzuję obowiązki, które spoczywają na pracodawcy w związku z zatrudnianiem pracowników w ekspozycji na czynniki rakotwórcze. 


Read more

Leki cytostatyczne, jako kancerogeny zawodowe


Leki cytostatyczne, to substancje lub mieszaniny stosowane w chemioterapii nowotworów 1 . Z jednej strony mają one korzystny wpływ na zdrowie pacjentów, z drugiej jednak stanowią istotne zagrożenie dla personelu medycznego. Zasadniczo możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy pracowników narażonych na działanie cytostatyków. Pierwsza, to oczywiście osoby zatrudnione w jednostkach ochrony zdrowia zajmujący się przygotowywaniem i […]


Read more

Ocena ryzyka zawodowego – ogólne wprowadzenie


Według art. 226 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510), pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe oraz stosuje środki profilaktyczne oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Aby prawidłowo przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego trzeba znać jego definicje, która mówi, że ryzyko zawodowe rozumie się jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.


Read more

Obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników wykonujących prace poza terenem zakładu pracy


W ocenie niektórych pracodawców, obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczenia szatni oraz toalet dotyczy wyłącznie tych przypadków, kiedy pracownicy wykonują swoje obowiązki na terenie zakładu pracy. Wielu pracodawców kwestionuje również wymóg zapewnienia w odpowiedniej odległości od miejsca pracy na otwartej przestrzeni pomieszczeń umożliwiających schronienie się przed opadami atmosferycznymi oraz ogrzanie się i zmianę odzieży; z mojego doświadczenia wynika, że w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych, pracownicy najczęściej przerywają pracę i transportowani są do stałego zaplecza higieniczno-sanitarnego. W tym artykule spróbuję wyjaśnić z jakich przepisów wynika obowiązek zapewnienia pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników wykonujących prace poza terenem zakładu pracy. 


Read more

Wykonywanie badań okresowych w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego


W ostatnim czasie coraz częściej od swoich znajomych zajmujących się bhp, otrzymuję pytania, czy po odwołaniu stanu epidemii należy w terminie 180 dni skierować pracowników na profilaktyczne badania okresowe, których wykonywanie zostało zawieszone przez ustawodawcę w trakcie obowiązywania stanu epidemii. W tym artykule spróbuję wyjaśnić wątpliwości związane z tym zagadnieniem. 


Read more

Bezpieczeństwo w tartakach – wybrane zagadnienia


DEFINICJA Tartak – zakład zajmujący się rozpiłowywaniem kłód na tarcicę oraz przerobem tarcicy na różne element Mygła – stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach. Mygła pozwala lepiej wykorzystać powierzchnię składowania na składnicach i przy zrywce drewna z lasu. Mygłownica – urządzenie montowane na ciągniku zrywkowym, służące do spychania drewna i formowania go w mygłę. […]


Read more

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej


DEFINICJA Komunikacja miejska – gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących – jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, a także metropolitalne przewozy pasażerskie Linia komunikacyjna – połączenie komunikacyjne na określonej drodze […]


Read more