6 zmian w sprawie szkodliwych czynników biologicznych

W ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia. Poniższym artykule postaraliśmy się opisać wszystkie zmiany.

28 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki1. Powyższe rozporządzenie wydane na podstawie art. 2221 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy wdraża:

  1. dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r. zmieniającą załączniki I, III, V i VI do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dostosowań wyłącznie technicznych (Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 54, Dz. Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 195 z 19.06.2020, str. 118);
  2. dyrektywę Komisji (UE) 2020/739 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającą załącznik III do dyrektywy 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do włączenia SARS-CoV-2 do wykazu czynników biologicznych o znanej zakaźności dla ludzi oraz zmieniającą dyrektywę Komisji (UE) 2019/1833 (Dz. Urz. UE L 175 z 04.06.2020, str. 11).

Pierwsza zmiana wprowadzona w rozporządzenie zmieniające polega na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 1, 4 oraz 5. W załączniku nr 1 (załączniku III do dyrektywy 2000/54/WE) w tabeli zatytułowanej „WIRUSY” (rząd „Nidowirusy”, rodzina „Coronaviridae”, rodzaj „Betakoronawirus”) pomiędzy wpisem „Zespół ostrej niewydolności oddechowej (wirus SARS) związany z koronawirusem” a „Koronawirus MERS-CoV” dodaje się wpis w brzmieniu „Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SRAS-CoV-2)”.

Należy również zwrócić uwagę na kolejną zmianę załącznika nr 1, gdzie dodano do wykazu szkodliwych czynników biologicznych 9 gatunków bakterii: Brevibacterium lines, Cytophaga allerginae, Pantoea agglomerans, Saccharomonospora viridis, Saccharopolyspora rectivirgula, Streptomyces albus, Streptomyces spp., Thermoactinomyces thalpophilus, Thermoactinomyces vulgaris. Choć powyższe gatunki bakterii nie objęto dyrektywą 2000/54/WE, zdecydowano się je dołączyć do wykazu szkodliwych czynników biologicznych, ze względu na narażenie jakie mogą stwarzać dla pracowników. 

Zmiana zawarta w §1 pkt. 2 rozporządzenia polega na zmianie załącznika nr 2 w zakresie lp. 4 i 8. Zmiana w lp. 4 dotyczy doprecyzowaniu prac w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w pomieszczeniach izolacyjnych i zakładach, gdzie są wykonywane badania pośmiertne. Natomiast lp. 8 otrzymuje nowe brzmienie, ze względu na wątpliwości interpretacji pojęcia „potwierdzone narażenie”, które kojarzone było z koniecznością wykonywania badań środowiska pracy (badania środowiska pracy są kosztowne dla pracodawcy, w przypadku tym nie są one konieczne), wprowadzono nowe brzmienie: „Praca w innych okolicznościach niż wymienione w lp. 1-7, podczas której jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych”. 

Ostatnia zmiana wprowadzona w rozporządzenie dotyczy oceny ryzyka zawodowego. Rozporządzenia określa, iż pracodawcy dokonują aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej oddechowej 2 (SARS-CoV-2) – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub w pozostałym zakresie do dnia 20 listopada 2021 r.

Ponadto zmiana także dotyczy środków i stopni hermetyczności ustalonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie § 12 i § 13 rozporządzenia zmienianego w § 1, z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem w zakresie dotyczącym koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2) – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub w pozostałym zakresie – do dnia 20 listopada 2021 r.