5 zmian w nowym rozporządzeniu w sprawie badań lekarskich

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska jest zobowiązany poddać się badaniom lekarskim na uprzednio wystawionym skierowaniu lekarskim przez pracodawcę. Ma to na celu określenie zdolności do pracy pracownika na danym stanowisku. Jednak, czy wiesz, że z dniem wczorajszym wprowadzono zmiany do rozporządzenia? Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł do końca.

15 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy1. Rozporządzenie narzuca 5 głównych zmian.

Zmiana 1

Ministerstwo Zdrowia już wielokrotnie komunikowało o obłożeniu do lekarzy specjalistów. Wprowadzone zmiany mają umożliwić lekarzom medycyny pracy, skierowanie pracownika na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych.

Zmiana 2

Jak podaje MInisterstwo Zdrowia zmiana rozporządzenia ma na celu również edukację zdrowotną pracowników, w tym dotyczącą stylu życia oraz w przypadku takiej potrzeby, wskazanie dalszego postępowania diagnostyczno- terapeutycznego. MZ wyjaśnia, iż chce możliwie jak najwcześniej wykrywać u pracowników symptomy chorób cywilizacyjnych, takich jak: chorób układu sercowo- naczyniowego, metabolicznych i onkologicznych.

Zmiana 3

Zmiana załącznika nr 1 do rozporządzenia- „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”. Tabela podzielona została na trzy kolumny: czynnik niebezpieczny, szkodliwy lub uciążliwy, zakres badań profilaktycznych oraz częstotliwość badań profilaktycznych. Zmniejszona została liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. W niektórych czynnikach został usunięty podział prac np. przy pracach na wysokości. Ponadto częstotliwość badań w niektórych przypadkach również uległa zmianie. 

Zmiana 4

Do badań profilaktycznych oraz postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przy czym czynności wykonane przed tym dniem zachowują ważność.

Zmiana 5

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 

Zmiana rozporządzenia umożliwiająca zmniejszenie obłożenia do lekarzy specjalistów oraz wygeneruje obniżenie kosztów badań profilaktycznych. Jak wynika z analizy przeprowadzonej na próbie ponad 4000 badań pracowników narażonych na hałas, wykazano, iż tylko w 4% przypadków była konieczna konsultacja otolaryngologiczna. Ministerstwo podaje również za przykład analizę jaką wykonano na 5043 badaniach przeprowadzonych w ciągu roku, w jednostce sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracownikami w 360 zakładach pracy o różnym profilu działalności.  Okazało się, że do wydania orzeczeń lekarskich przeprowadzono 5107 konsultacji specjalistycznych, ponieważ tego wymaga obecne prawo. Stanowi to blisko około połowę kosztów badań profilaktycznych.